Ta strona używa cookies. Można zmienić ich ustawienia w przeglądarce. Dowiedz się więcej o naszej Polityce Cookies.

Wyszukaj firmę:

Żłobko-Przedszkole Nr 1 w Wyszkowie

Adres:

ul. Prosta 7a, 07-202 Wyszków

Telefon:

(29) 742 48 62,
fax.(29) 742 48 62

E-mail:

zl-przed1@wp.pl

O firmie:

 

Żłobko-Przedszkole nr 1 w Wyszkowie powstało w 1988r jako Żłobek.
W roku 1991 zostało przekształcone z Żłobko-Przedszkole.
W roku 2002 nastąpiła ponowna zmiana i Żłobko-Przedszkole przekształcono w Przedszkole, pozostawiając nazwę Żłobko-Przedszkole nr 1 w Wyszkowie.
Żłobko-Przedszkole jest placówką publiczną.

Siedziba Żłobko-Przedszkola nr 1 Znajduje się w Wyszkowie przy ulicy Prostej 7a.
Organem prowadzącym jest Rada Miejska w Wyszkowie.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Żłobko-Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz.425 z 1991r z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Aktu założycielskiego.
3. Statutu Żłobko-Przedszkola nr 1 W Wyszkowie.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 17.30, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację Podstawy Programowej.

Oferta:

 

Zajęcia dodatkowe:

Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.

W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano następujące zajęcia dodatkowe:
1. Język angielski
2. Rytmika
3. Religia

Zajęcia te finansowane są przez rodziców.

Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1. Dzieci 2-4 letnie: 15-20 minut zajęć.
2. Dzieci 5-6 letnie: 25-30 minut zajęć.

Opłaty:

Zasady ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyszków, znajdują się w Uchwale IX/53/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR XXI/168/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 29 marca 2012 r. Pobierz zmieniająca uchwałę nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków

Stawka za jedną godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole samorządowe ustalone zostało na poziomie 3,10 zł.
Opłata za wyżywienie wynosi 6,50 zł za każdy dzień. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce.
Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca w godzinach od 8:00 do 16:00Zobowiązania wobec placówki można regulować bezpośrednio na konto bankowe:
Żłobko – Przedszkole nr 1 w Wyszkowie
07-202 Wyszków
ul. Prosta 7a

Opłata za pobyt dziecka:
BS Wyszków
82 8931 0003 0002 1715 2039 0001

Opłata za żywienie dziecka:
BS Wyszków
06 8931 0003 0002 1715 2029 0004

Skontaktuj się z nami:

Słowa kluczowe:

przedszkole Wyszków, żłobek Wyszków, zajęcia dodatkowe Wyszków, język angielski Wyszków, rytmika Wyszków, przedszkole prywatne Wyszków, przedszkole niepubliczne Wyszków, żłobek prywatny Wyszków, prywatny żłobek Wyszków, opieka nad dziećmi Wyszków
Dostępne rodzaje płatnosci